خطهای فارسی و کردی که‌ در اين سايت مورد استفاده‌ قرار گرفته‌اند

 

 

 برای پياده‌ کردن خطها نام آنها را در ذيل کليک کنيد..

1. زر 

2. زر کلفت

3. تـيـتـر

 

 برای نصب مجموع خطهای فارسی  ايـنـجـا را کليک کنيد.

 

برای نصب خط کردی

 Unikurd

را کليک کنيد