آرشــيــو

 

بازگشت به‌ صفحة اول

 

نـظـر بـدهـيـد

تو‌جه‌: در اين بخش تنها مقالاتی آرشيو شده‌اند که‌ خود نگاشته‌ يا ترجمه‌ نموده‌ام.

 

 

مجموعه‌ی مقالات آرشيو شده‌

شماره‌ مطلب

فورمات

(کليک کنيد)

نوع مقاله‌

عنوان‌

64

H T M L

تحليل

تحريم مردمی، توقيف دولتی

63

H T M L

ترجمه‌

تدريس زبان مادری در سوئد

62

H T M L

ترجمه‌

نقش زبان مادری در آموزش زبان دوم

61

H T M L

تحليل

وجه مشترک خانواده‌، حزب، دولت، دين

60

H T M L

مصاحبه‌

نگاهي به فدراليسم در آلمان پس از رفرم

59

H T M L

تحليل

ئاوڕێکيش له‌ لێقه‌وماوان بده‌نه‌وه!

58

H T M L

نظر

جنگ قومی يا جنگ مذهبی؟

57

H T M L

نظر

پيرامون اعلام دوم بهمن به‌ عنوان روز ملّی و سراسری کُرد

56

H T M L

ترجمه‌

اکثريت در مقابل اقليت

55

H T M L

ترجمه‌

حق تعيين سرنوشت خلقها يا صيانت از اقليتها، دمکراسي و انتگراسيون؟

54

H T M L

ترجمه‌

پروژه‌ی استعماری ملت و دولت ملی

53

H T M L

نظر

مفاهيم اجتماعي در تعارض با واقعيات اجتماعي

52

H T M L

نظر‌

نسل‌کشي ارامنه، بحران در روابط ترکيه و فرانسه و مسئوليت تاريخي ما

51

H T M L

ترجمه‌

کردها در سوريه‌

50

H T M L

ترجمه‌

سالهاي سياه اعدام، تبعيد، ژنوسايد ـ بيلان حکومت قهرمان قادسيه

49

H T M L

ترجمه‌

از نابودي شهر تاريخي حسن‌کيف در کردستان ترکيه جلوگيري کنيد!

48

H T M L

ترجمه‌

منشور اقليتهای ملی و بومی در اروپا

47

H T M L

ترجمه‌

صيانت از اقليتها و مفهوم ملت

46

H T M L

نظر

التزام به انتخاب غير مشروط گزينة‌ استقلال يا تماميت ارضي؟
در راه تبيين اولويتها و مضامين نو

45

H T M L

ترجمه‌

فدراليسمِ آلمان در آستانه‌ي تحول

44

H T M L

ترجمه‌

فدراليسم در اتيوپي  ـ ادعا يا واقعيت؟

43

H T M L

ترجمه‌

ابعاد دمکراسی مذاکره‌ای ـ تفاهمگرايي، صنفگرايي، درهم‌تنيدگی

42

H T M L

ترجمه‌

فرانسوي;  تنها زبان جمهوري ـ  شكست تمركزگرايي در فرانسه  ـ

41

H T M L

ترجمه‌

پژوهش تجربی در مورد رابطه‌ی نقد و دمکراسی

40

H T M L

ترجمه‌

علل، اشکال و پيامدهای تبعيض

39

H T M L

ترجمه‌

اروپا: شورش در عروپا (ناآراميهای فرانسه‌)

38

H T M L

ترجمه‌

دمکراسی و آزادی در کشورهای چند قومی

37

H T M L

ترجمه‌

مشـاركـت دولـتـهـاي عـضـو در رهـبـري فـدرال

36

H T M L

ترجمه‌

تـمـركـززدايـي  در  اروپـا

35

H T M L

مصاحبه‌‌

فدراليسم و همبستگی

34

H T M L

ترجمه‌

10  تـز  در  مورد  دمكراسي

33

H T M L

ترجمه‌

مباني و مسائل نظامهاي فدراليستي

32

H T M L

ترجمه‌

پيش‌نويس طرح  قـانـون زبـانـهـا در سـويـس

31

H T M L

ترجمه‌

سويس و حقوق مليتها (2)

30

H T M L

ترجمه‌

سويس و حقوق مليتها (1)

29

H T M L

ترجمه‌

همگرايي و همکاری در نظام فدرال

28

H T M L

ترجمه‌

دمكراسي در تمام سطوح

27

H T M L

ترجمه‌

كوچ مرگ‌‌آور به سوي آلِپّو  ـ قتل‌عام بيش از يك ميليون ارمني ـ

26

H T M L

تحليل

سخني در باب تفاوت فدراليسم با خودمختاري

25

H T M L

تحليل

نقد موضع حزب كمونيست ايران در باره‌ي فدراليسم

24

H T M L

ترجمه‌

فدراليسم چيست؟

23

H T M L

تحليل‌

توافق سران 25 كشور اروپا حول قـانـون اسـاسـي اروپا

22

H T M L

ترجمه‌

مـفـهـوم مـلّـت

21

H T M L

ترجمه‌

فدراليسم نوين؛ پاسخ شايسته‌ به‌ تنوع ملی و فرهنگی

20

H T M L

ترجمه‌

مختصات دمكراسي تفاهمي در سويس

19

H T M L

ترجمه‌

فدراليسم و حقانيت دمكراتيك

18

H T M L

ترجمه‌

نيم‌نگاهي دگر به فدراليسم و چندزباني در سويس

17

H T M L

ترجمه‌

مشاركت واحدهاي فدراليزه شده در سياستگذاري دولت فدرال

16

H T M L

مصاحبه‌

پرسش و پاسخ مربوط به فدراليسم در آلمان

15

H T M L

ترجمه‌

دمكراسي اكثريت‌گرا در برابر دمكراسي تفاهم‌گرا

14

H T M L

ترجمه‌

اَشكال دمكراسي

13

H T M L

ترجمه‌

نقش استانهاي كانادا در سياست خارجي اين كشور

12

H T M L

تحليل‌

گشايش درهای باز بر روی ترکيه‌: افقی نو در برابر مسأله‌ی کرد

11

H T M L

تحليل‌

يادداشتي پيرامون روند درهم‌آميزي دم‌افزون ملتهاي اروپا و ...

10

H T M L

ترجمه‌

رابطه‌ی حق تعيين سرنوشت با صيانت از اقليتها

09

H T M L

ترجمه‌

تنوع در فدراليسم

08

H T M L

ترجمه‌

مدخلي بر بحث فدراليسم در آلمان

07

H T M L

ترجمه‌

فدراليسم در آلمان

06

H T M L

تحليل

فدراليسم در سويس ـ يك تجربة موفق تاريخي

05

H T M L

ترجمه‌

مـنـشـور  زبـانـهـا

04

H T M L

ترجمه‌

منشور شوراي اروپا براي حمايت از اقليت‌هاي ملي

03

H T M L

تحليل

نظرياتي پيرامون فدراليسم

02

H T M L

ترجمه‌

طرح پيشنهادي انستيتو شرق‏شناسي آلمان  براي حل مسئلة كرد در تركيه

01

H T M L

ترجمه‌

نظاميان مانع دستيابي تركيه به جامعة مدني